valemblemaÜgyiratszám: 3386/2014.

                         Tárgy: Az egyéni listás képviselő jelöltek

és polgármester jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

HATÁROZAT

Nyírpazony Községben a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármester jelölt az, akit választópolgárok legalább 3 %-a – 87 fő – ajánlott polgármesternek.

Az egyéni listás önkormányzati képviselőjelölt az, akit választópolgárok legalább 1 %-a – 29 fő – ajánlott jelöltnek.

A határozatomat a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal (4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.nyirpazony.hu) teszem közzé.

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Irodánál, úgy hogy az legkésőbb megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül beérkezzen a HVI vezetőjéhez (4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.)

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/E. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében augusztus 18-ig határozatban állapítja meg az egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (2) bekezdése szerint szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, aki a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a ajánlott.

Tekintettel arra, hogy Nyírpazony Község választópolgárainak száma 2014. augusztus 15-én 2895 fő, azért az ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén 87 fő, egyéni listás választás esetén pedig 29 fő.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a, 210. §-a, és 212. §-a tartalmazza.

Jelen határozatomat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-a, 208. §-a, 209. §-a, 210. §-a, 212. §-a, 307. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja és 9. §-a alapján hoztam meg.

Nyírpazony, 2014. augusztus 18.

                                        Dr. Kardos Csaba

                                         HVI vezető

By Hivatal