KEDVES SZÜLŐK!

ÓVODÁNKBAN A BEIRATKOZÁS a 2018/2019-es nevelési évre az alábbi időpontban lesz:
2018. április 16-20.-ig

(hétfőtől- péntekig)

naponta 8:00-tól 16:00-ig

KÖTELEZŐ BEIRATNI AZT A GYERMEKET, AKI 2018. AUGUSZTUS 31.-IG BETÖLTI A HARMADIK ÉLETÉVÉT.

A kötelezettség teljesítéséért a szülő felelős. A nem teljesítés szabálysértésnek minősül.

FELVÉTELRE JELENTKEZHETNEK AZOK A GYERMEKEK, AKIK

  • a felvételtől számított 6 hónapon belül betöltik a harmadik életévüket, feltéve, ha már az összes óvodaköteles gyermek felvételt nyert az óvodába.

A BEIRATÁSHOZ SZÜKSÉGES OKMÁNYOK:

– A gyermek születési anyakönyvi kivonata

– A gyermek TAJ kártyája

– A gyermek személy azonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

– A szülő személy azonosítására alkalmas, a szülő nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)

Az óvodai felvételről az óvodavezető dönt, melyről írásban értesíti a szülőt, 2018. május 15.-ig.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, kérelmét a gyermek lakóhelye szerinti illetékes jegyzőhöz nyújthatja be.

 

Nyírpazony, 2018. március 21.

Tisztelettel: Dr. Faragóné Bankus Judit
                                                óvodavezető

By Hivatal