Letölthető: Tájékoztató

Letölthető: Tájékoztató tüzelő kérelem mellékleteiről

Tisztelt Nyírpazonyi Lakosok!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a tavalyi évhez hasonlóan, Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2017. (XI. 15.) Önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 17.§.-a alapján:  

Az önkormányzat a téli tüzelőanyag kiadásokhoz, téli tüzelőanyag támogatást nyújt az e rendeletben meghatározott feltételek szerinti jogosultnak.

A téli tüzelőanyag támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott gáz, vegyes- vagy fa tüzelésű fűtőberendezés által fűtött lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség téli tüzelőanyag kiadásainak viseléséhez nyújtott elsősorban pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulás.

Támogatásra jogosult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (42.750.-Ft), egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetén 170 %-át (48.450.-Ft).

A támogatás az albérleti/bérleti szerződéssel rendelkező háztartások számára is nyújtható, amennyiben legalább 1 éve igazoltan nyírpazonyi lakcímmel (lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel) rendelkeznek. Ebben az esetben a kérelem mellékleteként becsatolni szükséges a többi kötelező mellékleten felül, a lakáshasználat jogcíméről hitelt érdemlő igazolást (bérleti szerződés).

A kérelmeket a rendelet 19. § (4) bekezdése alapján 2020. október 01. napjától 2020. október 31. napjáig lehet benyújtani. A határidő elmulasztása jogvesztő. A formanyomtatvány a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatalban már elérhető.

Nyírpazony, 2020. szeptember 21.

                       Dancs János sk.                                                                          Dubay László sk.

                        jegyző                                                                                          polgármester

 

TÁJÉKOZTATÓ

a téli tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelem adatlapjának kitöltéséhez

 

Tisztelt Ügyfelünk!

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-Testületének a szociális rászorultságtól függő egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2017. (XI.15.) számú helyi önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) alapján Önkormányzatunk téli tüzelőanyag támogatást biztosít a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott gáz, vegyes- vagy fa tüzelésű fűtőberendezés által fűtött lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség téli tüzelőanyag kiadásainak viseléséhez.

Az Ör. 17. §-ának (2) bekezdés alapján a téli tüzelőanyag támogatásra jogosult az a háztartás, ahol a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át /2020. évben: 42.750,- Ft/, egyedül élő, gyermekét egyedül nevelő szülő vagy gyám esetén 170 %-át/2020. évben: 48.450,- Ft/.

 

 

Kérjük, hogy a téli tüzelőanyag támogatás megállapítása iránti kérelem nyomtatványát a valóságnak megfelelő adatok alapján szíveskedjen kitölteni, mert a valótlan adatok közlése büntetőjogi felelősséget von maga után.

Továbbá kérjük, hogy ezen a tájékoztatón felsorolt igazolásokat – az Ön(ök) helyzetére vonatkozóan – maradéktalanul csatolja hozzá kérelméhez, mert csak a hiánytalanul felszerelt kérelmek alapján tudunk ügyében érdemben döntést hozni! Tájékoztatjuk, ha kéri, hogy más hatóságtól szerezzük be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást, ezt írásba kell foglalnia, mely az Ön személyes adata tekintetében adatkezeléshez, illetve továbbításhoz való hozzájárulásnak minősül. Ügyében elbírálása ezáltal hosszabb időt vesz igénybe.

Abban az esetben, ha a kérelmező a téli tüzelőanyag támogatás megállapítását kéri, szükséges az egy háztartásban élők jövedelmének vizsgálata.

 • Egyedülélő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
 • Háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
 • Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény (a továbbiakban: Szjatv.) szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó – megszerzett – vagyoni érték (bevétel), ideértve a Szjatv. 27. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bevételt, valamint a Szjatv. számú melléklete szerinti adómentes bevételt, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény, a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni.
 • Nem minősül jövedelemnek, így nem kell feltüntetni a jövedelmek között
  • a rendkívüli települési támogatást,
  • a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást,
  • a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, a gyógyszerkiadások viseléséhez és a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtott települési támogatást,
  • a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott támogatást és az a melletti pótlékot,
  • a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást,
  • a tizenharmadik havi nyugdíjat, a szépkorúak jubileumi juttatását,
  • a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményeit,
  • a vakok személyi járadékát és a fogyatékossági támogatást,
  • a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást,
  • az alkalmi munkavállalói könyvvel történő munkavégzés, az egyszerűsített foglalkoztatás,
  • az adórendszeren kívüli keresettel járó háztartási munka havi ellenértékét,
  • a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat,
  • az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást;
  • a szociális szövetkezet (ide nem értve az iskolaszövetkezetet) tagja által a szövetkezetben végzett tevékenység ellenértékeként megszerzett,
  • a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján adómentes bevételt,
  • az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékének azon részét, amelyből az eladást vagy átruházást követő egy éven belül az eladó vagy átruházó saját, vagy közeli hozzátartozója életvitelszerű, tényleges lakhatásának célját szolgáló ingatlan vagy vagyoni értékű jog vásárlására kerül(t) sor, valamint az elengedett tartozást, illetve a megszűnt kötelezettséget, ha a tartozás elengedésére vagy a kötelezettség megszűnésére a természetes személyek adósságrendezési eljárásában, továbbá közüzemi szolgáltatás szolgáltatója, illetve pénzügyi intézmény által, az adós megélhetését veszélyeztető szociális helyzete miatt került sor.
 • A jövedelemszámításnál figyelmen kívül kell hagyni a közfoglalkoztatásból származó havi jövedelemnek a foglalkoztatást helyettesítő támogatás összegét meghaladó részét.
 • A havi jövedelem kiszámításakor rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap alatt kapott összeget, nem rendszeres jövedelem, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni.

 

A kérelemhez szíveskedjék csatolni:

 • nyugdíjas esetében: a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által ez év elején küldött nyugdíjösszesítő fénymásolatát a folyósítás összegéről és jogcíméről, valamint a kérelem beadását megelőző 1 havi nyugdíjszelvények vagy folyószámla-kivonat fénymásolatát;
 • árvaellátás folyósítása esetén az előző 1 havi szelvényen/folyószámla-kivonaton kívül a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által küldött összesítő fénymásolata (amennyiben özvegyi nyugdíjra/árvaellátásra nem jogosult, az elutasító/megszüntető határozat fénymásolatát);
 • munkaviszonnyal rendelkező illetve GYED-ben részesülő vagy táppénzellátásban részesülő esetében: a munkáltató által kiadott hivatalos igazolást a kérelem beadását megelőző 1 havi nettó jövedelméről, külön a családi pótlék összegét feltüntetve;
 • Munkaügyi Központ által folyósított ellátás esetén a megállapító határozat fénymásolatát, és a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmét igazoló dokumentumot;
 • amennyiben jövedelemmel nem rendelkezik, az állami foglalkoztatási szerv igazolását arra vonatkozólag, hogy az álláskeresők nyilvántartásában szerepel-e, vagy az álláskeresők kiskönyvének másolatát, s a mellékelten csatolt nyilatkozatot kitöltve;
 • nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről szóló nyilatkozatot;
 • tartós jövedelem-csökkenés esetén: a rendszeres pénzellátás, jövedelem megszüntetéséről szóló dokumentum fénymásolatát, vállalkozói vagy őstermelői tevékenység megszűnése esetén az engedély/igazolvány visszavonásáról, társas vállalkozás esetén cégjegyzékből való törlésről készült dokumentum fénymásolatát;
 • vállalkozó esetében: a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételesen havi bontásban – könyvelő által kiadott igazolást (a vállalkozói tevékenység kezdő időpontjának feltüntetésével), ennek hányában nyilatkozatával, továbbá a lezárt gazdasági évre vonatkozóan NAV által kiadott jövedelemigazolást;

Amennyiben ezen időszakban táppénzellátásban is részesült, annak nettó összegét igazoló hivatalos dokumentumot is csatolni kell.

 • őstermelő esetén az őstermelői igazolvány/betétlap fénymásolata, valamint a kérelem beadását megelőző 12 hónap nettó jövedelméről – tételes bontásban – szóló igazolás; Az őstermelő/könyvelője által kiadott – tételes – igazoláson fel kell tüntetni, hogy a nettó összeg az igazolt költségekkel csökkentésre került, s az őstermelői tevékenységből származó mindennemű jövedelem az értékesítési betétlapon maradéktalanul feltüntetésre került.
 • a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése, valamint a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági, illetve gyámhatósági döntést;
 • gyermektartásdíjról szelvényt vagy igazolást;
 • házasság felbontása esetén: a házasság felbontásáról szóló bírósági végzés másolatát a gyermek elhelyezését és tartását szabályozó bírósági ítélet, illetve egyezséget jóváhagyó végzés fénymásolt példányát;

Amennyiben válófélben vannak, a házasság felbontására irányuló kereset vagy bírósági idéző végzés fénymásolatát.

 • 16-25 év közötti gyermek esetében az oktatási intézmény igazolását a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról;
 • az ösztöndíj előző havi nettó összegéről oktatási intézmény által kiadott hivatalos igazolást,; amennyiben nem részesül ösztöndíjban, erről az oktatási intézmény által kiadott hivatalos dokumentumot;
 • amennyiben nem magyar állampolgár, a Magyarországon való tartózkodás jogcímét igazoló irat fénymásolatát.
 • pénzbeli ellátásának megszüntetéséről szóló határozat másolatát, illetve szabadlábra helyezéséről szóló igazolást;
 • elemi kár esetén nyújtott segély esetén a jövedelem-igazolásokon felül a helyreállítás költségeiről készített kimutatást;
 • gyógykezelési költségek részbeni fedezetéül a háziorvos, vagy a patika által beárazott gyógyszerköltségről szóló, egy hónapnál nem régebbi hivatalos dokumentumot a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • várandós anya részére nyújtott támogatás esetén a terhesgondozásról szóló igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 • keresőképtelenség miatt megállapított támogatás esetén a keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolást a jövedelem-igazolások csatolása mellett;
 •  azon kérelmezők, akik a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz kérelmezik a támogatást, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a kapcsolattartást igazoló dokumentumot;
 • iskoláztatás biztosítása érdekében benyújtott támogatás iránti kérelem esetén a jövedelem-igazolások csatolása mellett a tankönyv és/vagy tanszerellátás költségét igazoló számla.
 • temetési költségekhez való hozzájárulás esetén a halotti anyakönyvi kivonat másolatát, a jövedelem-igazolások csatolása mellett a temetkezési számla 1. számú eredeti példányát!

By Hivatal