Részletes pályázati felhívás

Pályázati felhívás – Önkormányzati ingatlanok és ingatlanrészek együttes értékesítése

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2015. (VII. 24.) önkormányzati rendelete alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

 1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzata, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

Tel.szám: 42/530-030

E-mail:nyirpazony@nyirpazony.hu

 1. A pályázat célja:

Önkormányzati ingatlanok és önkormányzati ingatlanok tulajdonrészeinek együttes értékesítése.

 1. A pályázat jellege:

A pályázat nyilvános, egy fordulós.

 1. Pályáztatásra kerülő ingatlanok és ingatlanrészek adatai:

a)

 • Szurdokpüspöki külterület 0206/28 helyrajzi számú 1302 m2 területű kivett ifjúsági tábor ingatlan 1/1 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3 helyrajzi számú 3 ha 2729 m2 területű kivett ifjúsági tábor ingatlan 1/1 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes. Bejegyzett jogok: a Szurdokpüspöki belterület 493/3/A, 493/3/B, 493/3/C, 493/3/D, 493/3/F, 493/3/G, 493/3/H és 793/3/J helyrajzi számot illető földhasználati jog, az ÉMÁSZ Hálózati Kft-t illető vezetékjog 6 m2 területre és a Szurdokpüspöki és Térsége Gázközmű Kft-t illető gázvezetéki szolgalmi jog 18 m2 területre

Az ingatlanok együttes induló ára: 55.900.000.Ft, mely nem ÁFA köteles

b)

 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/A helyrajzi számú 597 m2 területű ifjúsági tábor központi szociális és szállás épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/B helyrajzi számú 278 m2 területű ifjúsági tábor faház épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/C helyrajzi számú 134 m2 területű ifjúsági tábor faház épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/D helyrajzi számú 133 m2 területű ifjúsági tábor faház épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/F helyrajzi számú 426 m2 területű ifjúsági tábor faház épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/G helyrajzi számú 81 m2 területű ifjúsági tábor közös vizesblokk épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/H helyrajzi számú 28 m2 területű ifjúsági tábor tároló épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
 • Szurdokpüspöki belterület 493/3/J helyrajzi számú 25 m2 területű ifjúsági tábor porta épület 24/100 tulajdonrésze. Az ingatlan per, teher és igénymentes.

Az ingatlanrészek együttes induló ára: 12.072.000.Ft, mely nem ÁFA köteles

 1. Pályázati biztosíték:

Az ingatlanok tulajdonjogára pályázni 500.000.- Ft, az ingatlanrészek tulajdonjogára 100.000.- Ft biztosíték ellenében lehet. A biztosítékok összegét Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatnak az MBH Banknál vezetett 68500139-11048606-00000000 sz. számlájára kell átutalni, a pályázat benyújtását megelőzően. Amennyiben az összeg a számlára ezen időpontig nem érkezik meg, úgy a benyújtott ajánlat érvénytelen. A biztosíték átutalását a pályázat benyújtásával egyidejűleg igazolni szükséges.

Ha a pályázat nyertese – vagy annak visszalépése folytán a szerződés megkötésére jogosult pályázó – az adásvételi szerződés megkötésétől eláll, illetve a pályázat elbírálását követően a pályázónak felróható okból hiúsul meg az adásvételi szerződés megkötése, akkor a letétként elhelyezett biztosítékot a pályázó elveszíti. A pályázat minden további vesztesének a biztosítékot kamatmentesen vissza kell téríteni.

 1. Pályázati feltételek:
 • Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat. Amennyiben gazdasági társaság a pályázó, köteles:
 • a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt bemutatni,
 • gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
 1. Az ajánlatok benyújtásának helye:

Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

 1. Az ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, 2 példányban, melyből egy példányt minden oldalon aláírva és „eredeti” megjelöléssel kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Szurdokpüspöki Ifjúsági tábor ingatlanainak és ingatlanrészeinek megvételére”

 1. A pályázatok elbírálásának szempontja:

A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és összességében a legelőnyösebb ajánlatot teszi. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az az ajánlattevő, aki a vételárat egy összegben fizeti meg.

A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon köti az Önkormányzat. A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy annak visszalépése esetén a második legelőnyösebb ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

 1. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:

– a pályázó adatai: magánszemély esetében: név, születési hely és idő, anyja neve, lakcím, személyi igazolvány szám, adóazonosító jel, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím, nem természetes személy esetében: jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet neve, székhelye, képviselő neve, adószám, cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, bankszámlaszám, telefonszám, e-mail cím.

– jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: igazolnia kell, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján átlátható szervezet, mert ennek hiányában az önkormányzattal nem köthet szerződést

– a pályázó nyilatkozatát arról, hogy lejárt esedékességű köztartozása nincs (NAV köztartozásmentes igazolás), illetve ellene (jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén) csődeljárás, felszámolási vagy végelszámolási eljárás nincs folyamatban.

– A pályázónak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,

– A pályázónak egyértelműen nyilatkoznia kell az ingatlanokért és ingatlanrészekért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró), amely nem lehet kevesebb, mint a minimális értékesítési ár.,

– A pályázó nyilatkozzon az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,

– A pályázónak mellékelnie kell a biztosíték megfizetését igazoló bizonylat másolatát.

– A pályázó nyilatkozatát arról, hogy az adatai kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárul.

 1. Az ajánlatok benyújtásának határideje:
  2023. augusztus 18. (péntek) 12:00 óra (a postai úton feladott pályázatoknak ezen időpontig be kell érkezniük). A pályázatok nyilvános bontásának ideje: 2023. augusztus 21. (hétfő) 10:00 óra Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal, 4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.
 2. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

A pályázó ajánlatához 60 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

 1. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ szerezhető:

Dubay László polgármesternél, a 42/530-030-as telefonszámon.

 1. Pályázatok elbírálása:

A pályázatokat Nyírpazony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A nyertes pályázóval az Önkormányzat által kötött adásvételi szerződés aláírására a polgármester jogosult.

 1. Egyéb információ:

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.

Az ingatlanrészek esetében elővásárlásra jogosult az állam mellett Mátészalka Város Önkormányzata, Nyírmada Város Önkormányzat és Újfehértó Város Önkormányzata is.

Az ingatlanok igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.

 • Az ingatlanok és az ingatlan tulajdonrészek csak együttesen kerülnek értékesítésre, azon belüli részajánlat tételre nincs lehetőség.
 • A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.
 • Az ingatlanok és ingatlanrészek a minimális eladási ár (kikiáltási ár) alatt nem kerülnek értékesítésre.
 • Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerül, hogy az ingatlan értékesítése a jelenlegi műszaki és jogi állapotban történik.
 • A pályázat kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adásvételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.
 • Az adás-vételi szerződés és a tulajdon megszerzésével kapcsolatos valamennyi költség a vevőt terheli.
 • A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti.
 • A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 60 napon belül esedékes. Az Önkormányzat addig az időpontig a tulajdonjogot fenntartja, és csak akkor adja hozzájárulását az ingatlan tulajdonjogának a vevő részére történő ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez, ha a vevő a vételárat kiegyenlítette, és az összeg az önkormányzat számláján jóváírásra került.
 • A pályázati kiírás a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, az Önkormányzat honlapján (www.nyirpazony.hu) kerül meghirdetésre.

Nyírpazony, 2023. július 3.

 

Dubay László

polgármester

Részletes pályázati felhívás