PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete – a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) alapján pályázatot ír ki a
tulajdonában lévő, a Nyírpazony 325/1. és 332 hrsz. alatt felvett, a természetben Nyírpazony, Vasvári Pál utcán található, temető megjelölésű 2.0223 m2 és 2.6982 m2 alapterületű köztemető kegyeleti közszolgáltatási szerződés megkötésére.

A kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2016. január 01. napjától 2020. december 31. napjáig jöhet létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a
temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

 • igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről
  szóló 1999. évi XLIII. törvényben és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X.) Korm. rendeletben meghatározott a temetkezési szolgáltatókra
  vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel
 • a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
 • nemleges adóigazolás csatolása az NAV-tól és a helyi adóhatóságtól
 • a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata
  arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban
 • a pályázó számlavezető bankjainak igazolása arra vonatkozóan, hogy pályázó számláin az utóbbi 3 gazdasági évben 60 napon túli megfizetetlen tartozása nem volt
 • nyilatkozat arról, hogy temetkezési szolgáltatás ellátásában rendelkezik legalább 5 éves gyakorlati tapasztalattal (referencia)
 • a kegyeleti szolgáltatási bevételek elkülönítésére szolgáló számviteli
  szabályzat.

A pályázathoz csatolni kell a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti
közszolgáltatási szerződés tervezetét is.

A pályázat nyertese a közszolgáltatás körében az alábbi feladatokat
köteles ellátni:

A temető törvény 25. § (1) bekezdésében a közszolgáltatási tevékenységre meghatározottakat teljes körű szolgáltatásként.

A pályázatban mutassa be a közszolgáltatás biztosításával kapcsolatban:

 • a szolgáltatási tevékenység 2016. január 1-étől alkalmazandó árjegyzékét,
 • a feladat ellátásához szükséges tárgyi és személyi feltételeket,
 • a temetésfelvétel és a temetéshez szükséges kellékekkel való ellátás módját,
 • a Képviselő-testület fenntartja a jogot, hogy egyszerre több pályázóval is szerződést kössön.

Egyéb kikötések:

 • A sírhely árak és a szertartási díjak mértékét az önkormányzat rendeletben szabályozza.
 • A szolgáltató köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési
  szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén
  hirdetményt kifüggeszteni.

A szolgáltató köteles

 1. a temetkezési közszolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
 2. a közszolgáltatási tevékenységéről részletes áttekintő beszámolóban a képviselő-testületet évente, minden év május 31. napjáig köteles tájékoztatni.
 3. Teljes körű temetkezési közszolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
 4. Temetkezési közszolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.
 5. Természeti és civilizációs katasztrófa, tömeges baleset esetén a vállalkozó köteles a katasztrófavédelemmel és a mentőszolgálattal együttműködni, a mentésvezető utasításait végrehajtani.

A pályázat benyújtási határideje: 2015. október 30. 12 óra

A pályázatok benyújtásának helye: Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal (4531,
Nyírpazony, Arany János u. 14.)

Az ajánlatokat zárt borítékban, megbonthatatlan egységben, három
példányban kell benyújtani Dubay László polgármesterhez. A zárt borítékon fel kell
tüntetni: az „Ajánlat a nyírpazonyi temető közszolgáltatási szerződésére” azonosítót.

További információ a 42/530-030-os telefonszámon, Dubay László polgármestertől kérhető.

A pályázatok elbírálása:

A pályázatokat a Képviselő-testület 2015. november 30-ig bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

 

Nyírpazony, 2015. június 25.

By Hivatal