NYÍRPAZONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

6/2016.(II.02.) önkormányzati határozata

 

pályázat kiírásáról a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére

Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 5/2016.(II.02.) számú határozatával döntött, hogy pályázatot ír ki a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenységre az alábbi tartalommal:

Az ajánlattevőnek meg kell felelnie a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013.(XI. 29.) Kormány rendeletben előírt feltételeknek.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésekor rendelkezni fog a közszolgáltatás ellátásához szükséges- legalább telefon alapú- ügyfélszolgálati és ügyeleti rendszerrel.
A közszolgáltatásba bevont település érintett ingatlanainak száma: kb. 50 db.
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 4800 m3/év.
A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2016. április 01.
A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 2017. december 31-ig terjedő időszak
Az ajánlattevőnek írásban ismertetnie kell a közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatairól szóló beszámolót és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit.

Az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell, hogy rendelkezik
a)    a közszolgáltatás ellátásához szükséges, hatósági engedéllyel rendelkező járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel,
b)    olyan, a tulajdonában, kezelésében vagy hatályos szerződéssel a bérleményében lévő, hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez  szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, valamint azok tisztítására, fertőtlenítésére engedéllyel rendelkező vállalkozással kötött szerződéssel,
c)    olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás ellátása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek,
d)    a környezetbiztonságra, illetve a környezeti vészhelyzet elhárítására vonatkozó- a felügyeletet ellátó hatóság által jóváhagyott- tervvel,
e)    a felügyeletet ellátó hatóságnál a közszolgáltató bejelentését igazoló dokumentummal,
f)    a közszolgáltatás végzéséhez szükséges befogadó nyilatkozattal, amely tartalmazza, hogy a kijelölt szennyvíztisztító telep, szennyvíz-bebocsátási pont szabad kapacitása terhére fogadni képes a közszolgáltatás során gyűjtött háztartási szennyvizet,
g)    a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú- köztisztasági munkagép és járműkezelő településtisztasági szippantógép-kezelő szakképesítéssel rendelkező- szakemberrel, továbbá
h)    a nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell
a)    a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b)    a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
c)    a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d)    a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e)    a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f)    a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g)    a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
h)    az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i)    a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára
vonatkozó javaslatot.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatás igénybevételének díjára vonatkozó ajánlatot, melyet a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D § (6) bekezdésének figyelembevételével, a kéttényezős díjszámítás alapulvételével az alábbiak szerint kell megadni:

A települési folyékony hulladék rendszeres gyűjtésének és elszállításának egységnyi díja :
Alapdíj:     ….,- Ft/szippantási alkalom +ÁFA
Ürítési díj: ….,- Ft/m3+ÁFA
Az ajánlattevőnek az árajánlatához díjkalkulációt kell készítenie, melynek során az alábbiakat kell figyelembe vennie:
Az alapdíj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függetlenül felmerülő üzemeltetési költségek, a számlázás és díjbeszedés, a környezetvédelmi kiadások és ráfordítások, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetére, az ürítési díj az ártalmatlanítás céljából átadott nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségek fedezetére szolgál.

Az ajánlatok benyújtásának és beérkezésének határideje: 2016. február 29. 12 óra.
Az ajánlatokat a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatalban kell írásban, papíralapon benyújtani.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2016. március 31.

A nyertes ajánlattevővel az önkormányzat közszolgáltatási szerződést köt.

Dubay László                                                                Dr. Kardos Csaba

polgármester                                                                          jegyző

By Hivatal