Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

Felhívás a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45.§ (1) bekezdése értelmében Magyarországon

minden gyermek köteles az intézményes nevelésoktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni.


A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A

tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik.
A nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (1) bekezdése értelmében a

tankötelezettség megkezdésének feltétele, hogy a gyermek értelmi, lelki, szociális és testi fejlettségének

állapota elérje az iskolába lépéshez szükséges szintet.
A gyermek felvételéről az igazgató dönt.


Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen, annak közlésétől számított tizenöt napon belül

a döntéshozó intézményhez benyújtva a szülő eljárást indíthat.
Mit kell tudni a 2021/2022es tanévre történő beíratásról?


A 2021/2022es tanítási évre történő iskolai beiratkozások szervezését figyelemmel az országos

járványügyi helyzetre az emberi erőforrások miniszterének a 2021/2022. nevelési, illetve tanévre történő

óvodai, valamint általános iskolai beiratkozásról szóló 19/2021. (III. 10.) EMMI határozata rendkívüli

módon szabályozza:
1. Az óvoda és az általános iskola a járványügyi szempontok figyelembevételével beosztást készít a

2021/2022. nevelési évre, valamint tanévre történő beiratkozás időpontjára vonatkozóan.
A beiratkozás időpontja: 2021. április 1516.
2. Óvodába és általános iskolába elekronikus úton is be lehet iratkozni a 2021/2022. nevelési évre. illetve

tanévre. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükséges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon,

illetve a tanítási év első napján kerül sor.
A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját az alábbi keresőfelületen találják meg:

https://kir.hu/korzet


Magyar állampolgár engedély nélkül folytathat tanulmányokat külföldön és tankötelezettségét külföldi

nevelésioktatási intézményben is teljesítheti. A tanköteles tanuló tanulmányainak külföldön történő

folytatását a tanköteles gyermek nyilvántartása céljából be kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak.

Letöltés (PDF, Ismeretlen)

Share