Óvoda bemutatása

 

„Az alma a népmesében valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. A Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda logója a nevéből adódóan az aranyalma, ami a néphagyományban az egészség, az összetartozás jelképe. Szeretnénk olyan vidám, boldog éveket biztosítani minden gyermeknek, hogy lényük úgy ragyoghasson, mint az aranyalma.”

Intézményünk Nyíregyházától 6 km-re Nyírpazony nagyközségben található.

A Nyírpazonyi Aranyalma Óvodát 1933-ban alapította egy helyi földbirtokos elhunyt kislánya emlékére saját költségén, akkoriban egy csoporttal. Az óvoda 1934-ben épült, a földbirtokos „Olga Óvodának” nevezte el. Abban az időben óvónői szolgálati lakással és saját konyhával indult az óvodai élet, majd folyamatosan bővült az épület.

 

Idézet Liptay Jenő ünnepi beszédéből (1933):

„Szent meggyőződésem, hogy a tudás a legnagyobb hatalom, és szükséges, hogy minél több intézmény termelje ezt a hatalmat. Ezektől az érzésektől áthatva emeltettem a jövendő reménységért a magyar kultúrának ezt a kis szentélyét is, melynek ünnepélyes felavatására itt most összegyűltünk. Legyen ez a kisdedóvó intézet a mindent átfogó bensőséges szeretetnek hajléka, a zsenge gyermeki léleknek ápolója, fejlesztője, a magyar élni akarás vágyának és érzelmeinek csírába szökkentője.”

 

1986-ban új, korszerű konyha épült az óvoda mellé, majd 1993-ban konyhánk mellé 120 férőhelyes ebédlő létesült. 2001-ben a szülők javaslatait meghallgatva, közös döntés alapján felvettük a jelenlegi Aranyalma nevet. 2007. szeptember 1-től intézményi átszervezés történt, létrejött a Színi Károly Általános Művelődési Központ, melynek óvodánk is tagja lett. A csoportok száma ekkor háromra csökkent, a megüresedett csoportszoba helyén tornaszobát alakítottak ki. 2012. szept. 1-től óvodánk újra önálló intézménnyé alakult önkormányzati fenntartással, négy csoporttal.

2013-ban sikeres pályázat eredményeként nagyszabású bővítés vette kezdetét, intézményünk korszerűsödött, egy csoportszobával, egy tornaszobával, és számos kiszolgáló helyiséggel bővült. Az új épületszárny átadásával egyidőben kialakításra került egy sószoba, amely gyermekeink egészségét szolgálja. 2017. január 1-e óta az önkormányzati fenntartású konyha az óvodával egy intézményként működik. 2018-ban az új nevelési évre beírt gyermekek magas létszáma indokolttá tette óvodánk bővítését. Ennek következtében a 2018/2019-es nevelési évet már öt csoporttal indítottuk. Az új csoportszoba a fejlesztő szobánk átalakítása következtében jött létre. Ezzel egy időben az óvoda régi szárnyában jelentős mértékű felújítás történt. A 2019/2020-as nevelési évben tovább nőtt az óvodás korú gyermekek száma, így létrejött a hatodik csoport is. Jelenleg minden helyiségünket maximálisan kihasználjuk, a gyermekek létszáma közel 180 fő.

Gyermeklétszámunk évről-évre folyamatosan nő, köszönhetően intézményünk jó hírnevének, valamint az egyre többen ide költöző kisgyermekes családoknak. Óvodánkban nincs hátrányos helyzetű gyermek, a szülők jó anyagi körülmények között élnek, lehetőségükhöz mérten támogatják, segítik a gyermekek óvodai életét mind anyagilag, mind erkölcsileg. Az SNI gyermekeink száma a 2021/2022-es nevelési évben: 2 fő

 

Intézményi adatok

Az intézmény neve: Nyírpazonyi Aranyalma Óvoda

Az óvoda címe: 4531 Nyírpazony, Széchenyi utca 15.

Az intézmény fenntartója: Nyírpazony Nagyközség Önkormányzat

Óvodai csoportok száma: 6

Férőhely száma: 150 + 20%

Engedélyezett óvodapedagógus létszám: 13 fő

Engedélyezett nevelő-oktató munkát segítők száma:  6 fő dajka

                                                                                               2 fő pedagógiai asszisztens

                                                                                               1 fő óvodatitkár

Konyha dolgozói létszám:          Élelmezésvezető: 1 fő

                                                         Szakács: 3 fő

                                                         Konyhai kisegítő: 2 fő

 

Csoportszobáink tágasak, világosak, játék- és eszközállományunk a programjaink megvalósításához megfelelőek és biztosítottak. Az óvodai nevelés a családi nevelést egészíti ki, ezért különös hangsúlyt fektetünk az óvodánk nyitottságára. Rendszeres betekintési lehetőséget kínálunk mindennapi tevékenységeinkbe, személyes beszélgetések, fogadóórák tartásával lehetőséget adunk a nevelési problémák, gondok közös megbeszélésére, megoldások keresésére.

Nevelő-oktató munkánkat a projektmódszerrel tervezzük, szervezzük és végezzük, a módszer olyan tevékenységrendszert feltételez, ami fejleszti a gyerekek képességeit, de egyben vonzó számukra; a gyermekek is részeseivé válnak a folyamatoknak; kíváncsiságukat kielégíti; együtt tervezzük és valósítjuk meg a közös tevékenységeket; a gyermekek egyéni képességeiknek, érdeklődésüknek megfelelően kapcsolódhatnak be a játéktevékenység alatt párhuzamosan zajló képességfejlesztő folyamatokba, tevékenységekbe.

Örökös Boldog Óvodaként végezzük intézményünkben a boldogságóra foglalkozásokat. A program kiegészíti óvodai fejlesztő munkánkat, hiszen általa lehetőség nyílik arra, hogy a hagyományos tudásmegosztást, valamint az életben szükséges személyes és szociális kompetenciák fejlesztését összhangba hozzuk, a gyermekek testi-lelki egyensúlyát biztosítsuk. A boldogságórák segítik gyermekeink pozitív lelki fejlődését, jövőbe vetett hitét. Kiemelt feladatunk a pozitív énkép kialakítása, különböző játékos feladatok segítségével a szeretet, a magabiztosság, az egymásra való odafigyelés, a hála, a megküzdési stratégiák gyakorlása, az önmaguk és társaik tiszteletének erősítése, a derűs, vidám hangulatú mindennapok biztosítása.

A 2021/2022-es nevelési évben kísérleti jelleggel két csoportban bevezettük az Erősségközpontú Oktatási Programot. Az EKOP egy olyan program, mely a pozitív pszichológia kutatásaira épül, saját élményen alapul, és az erősségekre koncentrál életkor specifikusan.  24 karaktererősséget nevez meg, melyek bennünk és a gyermekekben is megtalálhatóak, amelyekkel segíthetünk felfedezni és használni erősségeiket. Az EKOP célja a kiteljesedés támogatása abban a közegben, ahol a gyermek a legjobban fejlődik. A tudást mindenki maga építi fel. A pedagógus nyílt végű, gondolkodtató kérdésekkel, együttműködéssel, aktív részvétellel segíti a gyermekeket, hogy megtalálják saját erősségeiket. Életszerű helyzetekben, csoportos tevékenységekkel, változatos munkaformákkal és módszerekkel kutatjuk a válaszokat. Segítő társaink a mesélő erősségek kocka, a szupererő kártyajáték, és a szupererő színezők. Úgy gondoljuk, hogy sikereket az erősségeink fejlesztésével és nem a hiányosságaink megszüntetésével érhetünk el.

Legfőbb nevelési célunk: a konstruktív életre nevelés, mely által a gyermekek képessé válnak arra, hogy a jövőben alkotó módon tudják élni életüket. A konstruktív életvezetés mutatói, amelyeket meg kívánunk alapozni: a problémaérzékenység, a nyitottság, a sikerorientáltság, a döntőképesség, a kitartás és az önbizalom.

Munkánkat a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei segítik, logopédus, gyógypedagógus, szükség szerint pszichológus és idei évtől kezdve a fejlesztőpedagógusi feladatokat intézményünk egyik óvodapedagógusa végzi. Valljuk, hogy az időben észlelt lemaradások, hátrányok, segítségükkel jó eredményekkel, sikeresen korrigálhatók, hiszen az egyes részképességek fejlődésének az óvodáskor a legszenzitívebb szakasza.

Külsős szakemberek által vezetett külön foglalkozásokat biztosítunk a gyermekeknek igény szerint (kung-fu, klasszikus balett, játékos angol nyelvű foglalkozás, Bozsik foci, történelmi egyházak felekezete szerinti hittan).

Élvezzük a fenntartó és a szülők mindenkori támogatását, folyamatosan kapcsolatban állunk partnereinkkel a Színi Károly Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolával, a Simeon Idősek Otthonával, a Nyírpazonyi Könyvtárral, a Családi Napközivel, a Pedagógiai Szakszolgálattal, a Gyermekjóléti Szolgálattal, a határon túli nagygéresi testvéróvodánkkal, a különböző egyházi felekezetekkel, az egészségügyi dolgozókkal, mint fogorvos, gyermekorvos, védőnő.

 

Az óvodai hagyományápoló ünnepeink:

Aranyalma hét, Mihály napi vásár, Egészség hét, Márton napi lámpás felvonulás, Mikulás ünnepség, adventi készülődés, lucázás, karácsonyi ünnepség, farsang, téltemetés, jótékonysági bál, húsvét, anyák napi ünnepség, Gyermekhét, Családi nap, pünkösd, a gyermekek név- és születésnapjának megünneplése, az iskolába készülő gyermekek búcsú műsora.

Közösségépítő programjaink során arra törekszünk, hogy minél több érintett vegyen részt rajta, élményszerű legyen, illeszkedjen nevelési céljainkhoz, elveinkhez, szakmai elképzeléseinkhez.

Hatékonyságunk mércéje az intézményt használók, igénybe vevők elégedettsége. Hatékony csak akkor lehet a munkánk, ha szem előtt tartjuk a szolgáltatásainkat igénybe vevők szociokulturális hátterét, a felénk támasztott igényeket, elvárásokat, a gyerekek képességeit, dolgozóink szakmai tudását, elhivatottságát.

Óvodánk innovatív, hiszen folyamatosan keressük a legkedvezőbb megoldásokat, elemezzük értékeljük az adott helyzetet, a feltárt eredményeket felhasználjuk, felkutatjuk a lehetőségeket, hogy a folyamatos igényeknek intézményes keretek között meg tudjunk felelni.

Szervezeti kultúránkra jellemző a megbecsülés, a tisztelet, az elfogadás, több éves munka után ismerjük egymás erősségeit és nem szégyellünk egymástól segítséget, támogatást kérni.

 

Dr. Faragóné Bankus Judit óvodavezető

Óvodánk története / Munkatársaink / Az óvoda bemutatása / Az óvodai környezet / Óvodai nevelésünk alapelvei / Befogadás / Anyanyelvi nevelés az óvodában / Így tedd rá! / Sószoba / Projektmódszer / Boldogságóra foglalkozások / Zsákomban a bábom! / Iskolába készülünk! / Munkatársaink

Share