Anyanyelvi nevelés az óvodában

Anyanyelvi nevelés az óvodában

Az anyanyelvi nevelés az óvodai nevelés teljes egészét áthatja, az óvodai nevelés teljes folyamatában jelen van, annak szerves része. Az anyanyelv jel-, és szabályrendszerét a gyermekek az óvodában játékos tevékenységek, tanulás, munka, társas érintkezések során, utánzás alapján sajátítják el.

A nyelvi-, kommunikációs képességek fejlesztése érdekében az óvodában célunk képessé tenni a gyermekeket:

 • A szociális kapcsolatokban való részvételre nyelvi eszközökkel is.
 • Érzelmei, gondolatai kifejezésére, mások szavainak, érzéseinek megértésére.
 • A beszédészlelés, beszédértés elsajátítására.
 • Irodalmi élmények befogadására, az írás- olvasás későbbi elsajátítására.
 • A fejlesztés tartalmi összetevői: a hangok tiszta ejtése, szókincsbővítés, a magyar nyelvnek megfelelő hangsúly, hanglejtés, mondatfajták használatára.

A gyermekek anyanyelvi nevelése, fejlesztése érdekében nagyon fontos az óvodapedagógus, a szülő modellértékű beszéde, a hiteles kommunikáció, a meghallgatás, az értő figyelem, a beszédre inspiráló környezet biztosítása.

 

Az óvoda, a pedagógusok szerepe az anyanyelvi nevelésben kiemelt, hiszen a 3-6 éves kor a legintenzívebb időszaka a beszédfejlődésnek. Célunk a gyermekek már meglévő anyanyelvi képességeinek differenciált, egyénre szabott fejlesztése.

 

Feladataink:

 • A gyermekek óvodába lépése után felmérjük a meglévő nyelvi tudást, esetleges hiányosságokat, beszédhibákat.
 • Megfelelő időt, alkalmat teremtünk a beszélgetésekhez, melyhez jó lehetőséget biztosítanak az óvodánkban alkalmazott beszélgetőkörök is, ahol a gyermekek elmondhatják élményeiket, megbeszéljük az aktuális eseményeket.
 • Beszédhelyzeteket teremteni, játékszituációkat kialakítani, melyben az anyanyelvi képességek fejlesztése kap hangsúlyt.
 • Az anyanyelvi nevelés tudatos tervezése az e- naplóban, az aktuális projekthez kapcsolódóan.
 • A lemaradást mutató, beszédhibás gyermeket szakemberhez – logopédushoz irányítjuk.

Az óvodánkban alkalmazott projektmódszer, a párhuzamosan felajánlott, változatos tevékenységek számos alkalmat teremtenek a beszédfejlesztésre, az anyanyelvi játékok játszására, melyet tudatosan, a gyermekek korcsoportjának, életkori-, és egyéni fejlettségi szintjének megfelelően tervezünk, szervezünk:

Kiscsoportban:

 • Légzéstechnikai gyakorlatok
 • Fúvási gyakorlatok
 • Ajak-, és nyelvgyakorlatok
 • Hangutánzás

Középső csoportban:

 • Hangfelismerés
 • Akusztikus differenciálás
 • Szókincsbővítés
 • Hallási figyelem-, és emlékezet fejlesztése

Nagycsoportban:

 • Ellentétpárok, szinonimák gyűjtése
 • Mondatalkotás-, fűzés történetmesélés közben
 • Kitalált történet folytatása
 • Hangsorok analízise
 • Barkochba

     –   Kommunikációs játékok: gesztus (némajáték), mimika (érzelmek kifejezése)

Az anyanyelvi nevelés komplex módon ér

vényesül a nevelési-, és oktatási folyamatban:

 • Gondozás, játék, munka, tanulás során kialakuló társas kapcsolataik fejlesztik a beszédet, a tevékenységek segítségével gyakorolják a kommunikációt, metakommunikációt, fejlődik kifejezőképességük.
 • Az információkat megértik, szókincsük bővül.
 • Az ének-zenei nevelés során a népi játékdalok, mondókák segítik a helyes ritmusban való beszéd elsajátítását, jól alkalmazhatók a beszédhibák javítására.
 • Matematikai tapasztalatszerzés során megtanulják a téri irányok elnevezését, a névutókat.
 • A mese- vers tevékenység lehetőséget ad a nyelvtanilag helyes mondatok formálására, a tiszta kiejtés gyakorlására, a kifejező előadásmódra. Szókincsük bővül az irodalmi alkotásokban megismert új szavakkal.

Dramatizálás, bábozás során a gyerekek gyakorolják a helyes mondatszerkesztést, a párbeszédes formát, fejlődik nyelvi emlékezetük. A báb segítségével a visszahúzódóbb, beszédhibás gyermekek is bátrabban megszólalnak.

Egyéni bánásmóddal, egyénre szabott fejlesztéssel biztosítjuk a beszédfejlődésben elmaradt gyermekek felzárkóztatását, az ezen a területen tehetséges gyermekek fejlesztését.

Anyanyelvi fejlesztő munkánkat óvodánkban logopédus segíti, aki felméri a gyermekek nyelvi fejlettségét, ha szükséges, további szakemberekhez irányítja őket (fül, orr, gégészet, hallásvizsgálat, pszichológus, Pedagógiai Szakszolgálat). Egyénre szabott fejlesztést végez, a szülőkkel, és velünk, óvodapedagógusokkal együttműködve.

Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk az óvodáskor végére a tisztán artikulált, jól hangsúlyozott, helyes hanglejtéssel, beszéddallammal előadott, folyamatos – összefüggő mondatokból álló – beszéd kialakítására óvodásainknál, hiszen ez elengedhetetlen feltétele a majdani iskolai írás és olvasás elsajátításának, a sikeres iskolakezdésnek.

Készítette: Kropkó Jánosné, a Süni csoport óvodapedagógusa

Óvodánk története / Munkatársaink / Az óvoda bemutatása / Az óvodai környezet / Óvodai nevelésünk alapelvei / Befogadás / Anyanyelvi nevelés az óvodában / Így tedd rá! / Sószoba / Projektmódszer / Boldogságóra foglalkozások / Zsákomban a bábom! / Iskolába készülünk! / Munkatársaink

Share