Helyhatósági választás 2014

Képviselő jelöltek Polgármester jelöltek Felhívás

A helyi választási bizottság tagjai 2014. szeptember 08-án lebonyolították a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán jelöltek sorrendjének kisorsolását.

A nyilvántartásba vett polgármesterek szavazólapon szereplő sorrendje:

 1. Takács Tibordefault
 2. Roma Zsoltné
  default
 3. Visszalépett/visszavonva
 4. Bajkó László
  default
 5. Dubay Lászó
  default

A nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek szavazólapon szereplő sorrendje:

 1. Vas Miklós
  default
 2. Erdei László
  default
 3. Bajkó László
  default
 4. Dr.Béres István
  default
 5. Roma Zsoltné
  default
 6. Ungvári Sándorné
  default
 7. Fekete Viktor
  default
 8. Takács Tibor
  default
 9. Mrenkó László Sándor
  default
 10. Hajzer Erzsébet
  default
 11. Hajdu Barnabás
  default
 12. Gál János
  default

A Helyi Választási Bizottság megállapítja, hogy a fent felsorolt személyek a 2014. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán a fenti sorrendben kerülnek rá a szavazólapokra.

Ügyiratszám: 3386/2014.

Tárgy: Az egyéni listás képviselő jelöltek és polgármester jelöltek állításához szükséges ajánlások száma

 HATÁROZAT

Nyírpazony Községben a 2014. évi helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán polgármester jelölt az, akit választópolgárok legalább 3 %-a – 87 fő –   ajánlott polgármesternek.

Az egyéni listás önkormányzati képviselőjelölt az, akit választópolgárok legalább 1 %-a – 29 fő –   ajánlott jelöltnek.

A határozatomat a Nyírpazonyi Polgármesteri Hivatal (4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.) hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat honlapján (www.nyirpazony.hu) teszem közzé.

 

E határozat ellen a Helyi Választási Bizottsághoz címzett kifogással lehet élni a Helyi Választási Irodánál, úgy hogy az legkésőbb megtámadott határozat meghozatalától számított három napon belül beérkezzen a HVI vezetőjéhez (4531 Nyírpazony, Arany J. u. 14.)

 

A kifogást írásban – személyesen, levélben, telefaxon vagy elektronikus levélben eljuttatva – lehet benyújtani. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a magyar állampolgárságát igazoló okiratának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát.

A kifogás tartalmazhatja benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

 INDOKOLÁS

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (Ve.) 307/E. § (1) bekezdése értelmében a Helyi Választási Iroda vezetője az általános választás évében augusztus 18-ig határozatban állapítja meg az egyéni listás képviselőjelölt és polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. §-a szerint a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (2) bekezdése szerint szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15-i adatai alapján kell megállapítani.

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1 %-a jelöltnek ajánlott. 9. § (3) bekezdése szerint polgármesterjelölt az, aki a 10.000 vagy ennél kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3 %-a ajánlott.

Tekintettel arra, hogy Nyírpazony Község választópolgárainak száma 2014. augusztus 15-én 2895 fő, azért az ajánlási küszöbszám polgármester választás esetén 87 fő, egyéni listás választás esetén pedig 29 fő.

A kifogás benyújtásának lehetőségét a Ve. 208. §-a biztosítja, a benyújtására vonatkozó előírásokat a Ve. 209. §-a, 210. §-a, és 212. §-a tartalmazza.

Jelen határozatomat a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 46. §-a, 208. §-a, 209. §-a, 210. §-a, 212. §-a, 307. §-a, továbbá a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 4. § b) pontja és 9. §-a alapján hoztam meg.

 Nyírpazony, 2014. augusztus 18.

                                                                       Dr. Kardos Csaba

   HVI vezető


valemblema

Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.

A választásokkal összefüggésben további információért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak, melynek vezetője: dr. Kardos Csaba jegyző

Elérhetőség:

Cím: Nyírpazony Polgármesteri Hivatal

4531 Nyírpazony, Arany János utca 14.

Telefonszám: 06-42-530-030

E-mail: nyirpazony@nyirpazony.hu

Nyomtatványok:

A4_ajánlóív-igénylés

E2_egyéni-jelőlt-bejelentése

P3_jelölő-szervezet-bejelentése


 

Ajánlóívek igénylése, leadása, ajánlásgyűjtés, jelölt bejelentése és ajánlások ellenőrzése

 A Helyi Választási Iroda vezetője 2014. augusztus 18-án határozatban állapítja meg az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelölt, valamint a polgármester jelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát. A szükséges érvényes ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a 2014. augusztus 15. napi adatai alapján kell megállapítani.

A határozat közzétételre kerül a www.nyirpazony.hu honlapon a „Választások 2014.” részben.

Ajánlóív igénylés

A jelölő szervezetek polgármester és képviselő-jelöltjei az NVB / TVB által történt nyilvántartásba vétel után igényelhetnek ajánlóívet a Helyi Választási Irodától .

A független polgármester és képviselő-jelölt a választást kitűzését követően igényelheti az ajánlóívet a Helyi Választási Irodától .

A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.

Ajánlóív igénylésre szolgál az A4 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány.

A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.

A nyomtatvány 3. oldalán – amennyiben jelölő szervezet tölti ki – a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

 • a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja
 • az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 

Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.

Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.

A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.

A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.

Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

Ajánlóívek átadása

A Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket

A Nemzeti Választási Iroda elnökének utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A4-es nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.

Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

 

 • jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
 • ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy
 • maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy, és
 • a független jelöltként indulni szándékozó személy, vagy az általa meghatalmazott személy.

 

Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.

Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.

Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.

Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni.

A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A4-es nyomtatvány leadásával – további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha a leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § – 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

Jelölt bejelentése

A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.

A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.

Jelölt bejelentésre szolgáló E2 jelű „Egyéni jelölt bejelentése” nyomtatvány szolgál.

Az E2 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

 • a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
 • amennyiben a jelölt jelölő szervezet jelöltjeként indul, akkor a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

A megfelelően kitöltött E2 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.

A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket, az E2 jelű formanyomtatványt és a jelölt fényképét (ha csatolják), azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.

A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10.000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adó és Vámhivatal adók módjára hajtja be.

Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást, mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.

A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának leadásra.

Ajánlások ellenőrzése

A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését.

Az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.

Az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot.

Az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot.

A jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt.

A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet illetve jelölő szervezetet.